Download...

Kako se pridružiti inicijativi ?


 
 

Osnovno

Internet provajder se može pridružiti NaissIX-u jednostavnim potpisivanjem Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, sa Elektronskim fakultetom u Nišu, kao i “Memoranduma o razumevanju i  ispunjenju tehničko-organizacionih uslova”.

Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji definiše formu saradnje kompanije sa Elektronskim Fakultetom, dok Memorandum definiše tehničke uslove koje je neophodno ispuniti, kao i način delovanja.

 

Tehnički uslovi pristupanja NaissIXu:

 1. ISP dobija 2U prostor u rek ormanu;
 2. NAISSIX obezbeđuje ISPu pristup na sviču kao i L3 route server;
 3. ISP može da koristi samo svoju opremu, kojom i on upravlja.
 4. ISP može da koristi samo jednu MAC adresu za pristup portu na ruteru;
 5. Poželjno je da svaki ISP ima svoj AS broj. Ostali članovi se mogu povezati preko već postojećeg člana , ukoliko nemaju svoj AS broj.
 6. NAISSIX članovi će oglašavati rute do njihovih IP adresnih opsega na NAISSIX serveru ruta;
 7. U osnovnom VLANu tranzitni piring nije dozvoljen, već je to neophodno realizovati na zasebnom VLANu u saradnji sa NaissIX-om;
 8. Piring će se obavljati kroz BGP protokol na VLANovima 464 i 646
 9. ISP neće oglašavati NAISSIX kao glavnu  rutu ( default route);
 10. ISP mora na svim portovima kaNAISSIXu isključiti Proxy ARP, ICPM redirect, CDP, IRDP, directed broadcasts, IEEE802 Spanning Tree, te bilo koji interni ruting protokol kao i MAC broadcast osim ARP I i inverse-ARP;
 11. Članovi NaissIXa zadržavaju pravo restrikcije oglašavanja svojih resursa trećim licima, koja nisu član NaissIXa. Ukoliko je potrebno, formiraće se bilateralni piring ugovori.
 12. ISP mora jasno obeležiti opremu koja se nalazi u pristupnim tačkama NAISSIX;
 13. ISP i učesnici neće dirati opremu drugih provajdera bez eksplicitne dozvole vlasnika te opreme;
 14. ISP neće koristiti aktivni VLAN razmene za prenos svog, lokalnog saobraćaja;
 15. ISP neće koristi softver za praćenje saobraćaja kroz NAISSIX (NetFlow, TrafficFlow, OpenFlow), osim na svojim portovima. Elektronski Fakultet u Nišu zadržava pravo da  prati sav saobraćaj na nivou statističkih podataka putem istih, pomenutih protokola. Ovako prikupljeni podaci smatraće se poslovnom tajnom. Biće upotrebljeni isključivo u naučne svrhe, pri čemu će biti anonimizirani, a samo zbirne vrednosti svih članova NaissIXa će eventualno biti objavljivane na sajtu, a u cilju poboljšanja servisa;

Radi pojašnjenja:

 1. ISP bi trebalo da oglašava sve svoje mreže kaNAISSIXu;
 2. ISP neće koristi više linkova ka NAISSIX kako bi rutirao svoj saobraćaj;
 3. ISP bi trebalo da prihvati sve oglašene putanje svih ostalih članova, kao i da kroz NAISSIX  preusmeri saobraćaj namenjen ostalim članovima.( suština IXP).

 

Organizacioni zahtevi i način odlučivanja

 1. Članovi imaju obavezu o poverljivosti informacija ka ostalim članovima u poslovima vezanim za NAISSIX;
 2. Članovi moraju da imaju kontakt koji je dostupan non-stop (24/7);
 3. Primarna komunikacija sa NAISSIX je tiketing sistem;
 4. Članovi NAISSIX ne smeju preusmeravati svoje korisnike ka osoblju NAISSIX;
 5. Članovi ne smeju obavljati nelegalne aktivnosti kroz NAISSIX mrežu. Moraju se pridržavati zakona Republike Srbije;
 6. Članovi će plaćati godišnju članarinu unapred. U slučaju da to ne budu učinili pravovremeno, bićeisključeni. Članarine su opisane u odeljku C;
 7. Sve prijave za pristup NAISSIX moraju biti podnete po sledećoj proceduri :
 • Potpisivanje “Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji” sa Elektronskim Fakultetom u Nišu;
 • Potpisivanje  “Memoranduma o razumevanju i ispunjenju tehničko-organizacionih uslova”;
 • Plaćanje pristupne takse;
 • Plaćanje članarine za tekuću kalendarsku godinu.
 1. Sve žalbe se moraju pismeno podneti NAISSIXu , kroz tiketing sistem na adresi http://podrska.naissix.net. Sve eventualne žalbe biće razmotrene na redovnim sastancima NAISSIXa.
 2. NAISSIX neće snositi troškove, niti refundirati članarine u slučaju privremenog prekida rada mreže i čvorišta.  NAISSIX se vodi principima dobrovoljnosti, otvorenosti i transparentnosti, te ne snosi odgovornost za pružene usluge;
 3. Ukoliko ISP namerava da napusti  NAISSIX tačku internet razmene, potrebno je obavestiti NAISSIX minimum  3 meseca ranije, kako bi se izvršile neophodne izmene u sistemu. Istupanjem iz NAISSIX-a ISP ne polaže pravo na refundaciju članarine za tekuću kalendarsku godinu.

Cenovnik

NAISSIX naplaćuje svakom članu vezu po portu. Ovime će član imati pristup NAISSIX piring mreži kroz 1Gb port.

Pristupna taksa je u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti izraženoj na predračunu koji će biti izdat,a  plaća se uz prijavu za članstvo u NAISSIXu. Godišnju članarinu u iznosuod 100 eura u dinarskoj protivvrednosti izraženoj na predračunu je potrebno izmiriti do 15. Februara tekuće godine.

 

Donošenje odluka

Odluke o radu NAISSIX-a donose se većinom od ukupnog broja članova koji su izmirili članarinu u tekućoj godini. Svaki član ima jedan glas, pri čemu Elektronskom fakultetu pripadaju dva stalna mesta upravljačkog tela NaissIXa.

Otvorenost i transparentnost

Rad NAISSIX je neprofitan i  otovern za pristup novih članova, pod uslovima i na način utvrđen ovim Memorandumom.

Informacije o radu dostupne su svim članovima, na sajtu www.naissix.net čime se svim članovima pruža uvid u način finansiranja i način trošenja sredstava od članarine. NaissIX se obavezuje da jednom godišnje na sajtu  objavi i  finansijsi izveštaj.